Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki.

Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych przez MZK Sp. z o.o. za okres dwóch kolejnych lat, tj. za rok obrotowy trwający od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. i za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań.

Oferty na przeprowadzenie badania można składać osobiście, listownie bądź elektronicznie w terminie do dnia 9 listopada 2020 roku
do godziny 11:00.

Pełna treść zaproszenia w załączniku.