Przepisy

Kontrola biletów

W autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji, osobami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli biletów, są etatowi kontrolerzy MZK, a także każdy kierowca autobusu, podczas wykonywania obowiązków służbowych. Osoby uprawnione do kontroli, w czasie sprawdzania biletów powinny posiadać, umieszczony w widocznym miejscu, aktualny identyfikator.

Wzór identyfikatora kontrolera MZK

Identyfikator musi zawierać następujące elementy:

 • Numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli
 • Zdjęcie kontrolującego
 • Okres ważności
 • Zakres upoważnienia
 • Pieczęć i podpis upoważniającego (Prezesa MZK)

W czasie kontroli pasażerowi okazywana jest jedynie pierwsza strona identyfikatora.

Przypominamy, że każdy pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawiać go do kontroli na każde żądanie osoby kontrolującej. W przypadku korzystania z przejazdów w taryfie ulgowej należy również, bez dodatkowego wezwania, okazać kontrolerowi biletów dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgi.

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej w formie gotówkowej, wystawiając potwierdzenie wpłaty. W sytuacji odmowy wpłaty gotówki kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz opłaty za przejazd.

Opłata dodatkowa wystawiona w pojeździe komunikacji miejskiej upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy jedynie pojazdem i kursem, w którym została nałożona.

W przypadku niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych posiadających, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.

Prawa i obowiązki kontrolera

 • Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy MZK Sp. z o. o.
 • Kontrolerzy są zobowiązani do uprzejmego i kulturalnego zachowania się wobec pasażerów.
 • Kontrolerzy są zobowiązani do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryf opłat, rodzaju stosowanych biletów, przebiegu linii komunikacyjnych i wysokości opłat dodatkowych.
 • Kontroler ma prawo żądać okazania biletu przez pasażera oraz dokumentu uprawniającego do zniżki lub jazdy bezpłatnej.
 • Kontroler ma prawo do pobierania opłaty dodatkowej od pasażera bez ważnego biletu (po wyjaśnieniu powodu nałożenia opłaty dodatkowej) wręcza wówczas kontrolowanemu pokwitowanie z wyszczególnieniem daty, godziny, linii i własnego numeru służbowego.
 • W przypadku odmowy uiszczenia opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo zażądać od pasażera okazania dokumentu tożsamości.
 • W przypadku odmowy okazania dokumentu kontroler ma prawo skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.
 • Reklamacje dotyczące pracy kontrolerów MZK przyjmowane są w siedzibie firmy przy ul. Al. Jana Pawła II (tel. (41) 263 50 66 w.31) lub bezpośrednio w Dziale Kontroli Biletów (pok. nr 4; od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 do 14:30).

Prawa i obowiązki pasażera

 • Pasażer po wejściu do pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie skasować bilet za przejazd.
 • Skasowanie biletu po rozpoczęciu kontroli biletowej nie zwalnia pasażera od uiszczenia opłaty dodatkowej.
 • Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny bilet przez cały czas podróży i okazywać na żądanie wykonujących kontrolę biletową
 • Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.
 • Pasażer korzystający z biletu ulgowego lub uprawniony do bezpłatnego przejazdu jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na żądanie wykonujących kontrolę biletową dokument uprawniający go do takiego przejazdu.
 • Pasażer nieposiadający ważnego biletu ma obowiązek uiścić opłatę karną na miejscu, za wystawionym przez kontrolujących pokwitowaniem lub w ciągu 7 dni w kasie firmy kontrolującej.
 • Pasażer ma prawo przewozić bezpłatnie dziecko do lat czterech, bagaż ręczny o wymiarach poniżej 60x40x20cm, małe zwierzęta trzymane na rękach (psy w kagańcach z aktualną książeczką szczepień).
 • Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli – legitymacji kontrolera.
 • Pasażer ma prawo kontynuowania jazdy bezpośrednio następnym pojazdem tej samej linii lub innej przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez MPK bez konieczności kasowania dodatkowego biletu w przypadku awarii pojazdu, którym rozpoczął jazdę.
 • W sprawach spornych pasażer ma prawo odwołać się od decyzji kontrolera do dyrekcji firmy kontrolującej zgodnie z adresem i godzinami podanymi na wezwaniu.
 • Bilet zakupiony u kierowcy, nie podlega kasowaniu i jest ważny wyłącznie na przejazd kursem, podczas którego został zakupiony.

Regulamin zasad korzystania z usług publicznych wykonywanych przez MZK (wymagany Adobe Reader)
Uchwała Rady Miasta w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych (wymagany Adobe Reader)
Uchwała Rady Miasta NR XXVI/163/2019 (wymagany Adobe Reader)
Uchwała Rady Miasta NR XXVI/164/2019 (wymagany Adobe Reader)