Przepisy

Kontrola biletów

Kontrolerzy MZK. Sp. z o.o., kierowcy autobusów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoby przez niego upoważnione, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, mogą dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.

Wzór identyfikatora kontrolera MZK

Identyfikator musi zawierać następujące elementy:

 • nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego
 • numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu
 • zdjęcie kontrolującego
 • zakres upoważnienia
 • okres ważności
 • pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego).

W czasie kontroli pasażerowi okazywana jest jedynie pierwsza strona identyfikatora. Dane personalne osób kontrolujących są niejawne i kontroler nie ma obowiązku ujawniania ich pasażerowi.

Przypominamy, że każdy pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawiać go do kontroli na każde żądanie osoby kontrolującej. W przypadku korzystania z przejazdów w taryfie ulgowej należy również, bez dodatkowego wezwania, okazać kontrolerowi biletów dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgi.

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty za przejazd wraz z opłatą dodatkową.

Opłata dodatkowa wystawiona w pojeździe komunikacji miejskiej upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy jedynie pojazdem i kursem,
w którym została nałożona.

W przypadku niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych posiadających, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.

Prawa i obowiązki kontrolera

 • Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy MZK Sp. z o. o.
 • Kontrolerzy są zobowiązani do uprzejmego, taktownego i kulturalnego zachowania się wobec pasażerów.
 • Kontrolujący są zobowiązani na żądanie pasażerów udzielać im wszelkich niezbędnych informacji dotyczących taryfy opłat, rodzaju skasowanych biletów, przebiegu linii komunikacyjnych, połączeń w razie konieczności przesiadek oraz wysokości opłat dodatkowych
  i sposobu ich regulowania.
 • Kontroler ma prawo żądać okazania biletu przez pasażera oraz dokumentu uprawniającego do zniżki lub jazdy bezpłatnej.
 • Kontroler nie ma prawa pobierania na miejscu w gotówce opłaty należnej za przejazd bez ważnego biletu wraz z opłatą dodatkową.
 • Kontroler jest obowiązany spisać dane personalne pasażera bez ważnego biletu i wręczyć mu wezwanie do uiszczenia opłaty należnej
  za przewóz oraz opłaty dodatkowej wraz z udzieleniem informacji co do miejsca i terminu jej uiszczenia.
 • W przypadku odmowy okazania dokumentu kontroler ma prawo skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.
 • Miejscem przeprowadzania kontroli jest autobus. Kontroler w uzasadnionych przypadkach ma prawo kontynuowania czynności służbowych poza autobusem, o ile nie stanowi to żadnego zagrożenia zarówno dla samego kontrolera jak i dla pasażera, bądź innych, postronnych osób.
 • Reklamacje oraz skargi i uwagi pasażerów dotyczące pracy kontrolerów należy zgłaszać w siedzibie MZK Sp. z o.o. (ul. Jana Samsonowicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski) lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mzkostrowiec.pl.

Prawa i obowiązki pasażera

 • Pasażer po wejściu do pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie skasować bilet za przejazd.
 • Pasażer nie może legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako biletem ważnym upoważniającym do przejazdu i w takim przypadku jest obowiązany uiścić opłatę należną za przejazd bez ważnego biletu oraz opłatę dodatkową.
 • Kasowanie przez pasażera biletu po rozpoczęciu kontroli jest niedopuszczalne i traktowane jako jazda bez ważnego biletu, skutkująca obowiązkiem uiszczenia przez pasażera opłaty dodatkowej, chyba że kontroler i pasażer rozpoczęli podróż na tym samym przystanku.
 • Pasażer jest zobowiązany zakupić bilet w aplikacji mobilnej przed wejściem do autobusu.
 • Kasowanie przez pasażera biletu papierowego lub dokonywanie przez niego zakupu biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej po rozpoczęciu kontroli jest niedopuszczalne i traktowane jako jazda bez ważnego biletu, skutkująca obowiązkiem uiszczenia przez pasażera
  opłaty dodatkowej, chyba, że kontroler i pasażer rozpoczęli podróż na tym samym przystanku.
 • Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny bilet przez cały czas podróży i okazywać go na żądanie wykonujących kontrolę biletową.
 • Pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub posiada bilet zniszczony, którego identyfikacja jest utrudniona lub niemożliwa ma obowiązek przyjąć wezwanie do uiszczenia opłaty należnej za przewóz oraz opłaty dodatkowej w wysokości wynikającej z obowiązującej w danym dniu
  taryfy opłat dodatkowych.
 • Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.
 • Pasażer, który nie posiada ważnego biletu jest obowiązany okazać kontrolerowi wiarygodny dokument tożsamości z fotografią.
 • Pasażer korzystający z biletu ulgowego lub uprawniony do bezpłatnego przejazdu jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na żądanie wykonujących kontrolę biletową dokument uprawniający go do takiego przejazdu.
 • Pasażer ma prawo przewozić bezpłatnie dziecko do lat czterech, bagaż ręczny o wymiarach poniżej 60x40x20cm, małe zwierzęta trzymane na rękach (psy w kagańcach z aktualną książeczką szczepień).
 • Pasażer ma prawo żądać od kontrolującego okazania identyfikatora upoważniającego do dokonywania kontroli.
 • Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy, nie podlega kasowaniu i jest ważny wyłącznie na przejazd kursem, podczas którego został zakupiony.
 • Pasażer ma prawo kontynuować jazdę na posiadany bilet następnym autobusem bez konieczności kasowania nowego biletu, w przypadku awarii autobusu, którym jedzie i podstawienia pojazdu zamiennego.
 • Niedozwolone jest korzystanie z biletu o zaniżonym nominale oraz wielokrotnie skasowanego, zniszczonego, skasowanego w innym pojeździe w przypadku biletu papierowego (dopuszcza się korzystanie z biletu skasowanego w innym pojeździe wyłącznie w przypadku odrębnych uregulowań – np. bilet czasowy) bądź biletu nieaktywnego w przypadku biletu elektronicznego.
 • Koszty dodatkowe związane z interwencją służb porządkowych ponosi pasażer.
 • W sprawach spornych pasażer ma prawo odwołać się od decyzji kontrolera do Zarządu Spółki w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
  do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Regulamin zasad korzystania z usług publicznych wykonywanych przez MZK
Przepisy porządkowe – Uchwała Rady Miasta Nr LXXIII/138/2022 z dn. 15.12.2022 r. 
Zasady systemu taryfowego i opłat za przejazdy – Uchwała Rady Miasta Nr LXXIII/137/2022 z dn. 15.12.2022 r.
Cennik biletów – Uchwała Rady Miasta Nr LXXIV/155/2022 z dn. 30.12.2022 r.