Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
Przedmiotem zamówienia była „SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CPV:09134100-8.

Informacja o wyborze oferty_2023