PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU  KOMUNIKACJI SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: 07.01.2021 godz. 9.30

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr  1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr  2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr  3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr  4 – Oświadczenie dotyczące parametrów oferowanych paliw.
Załącznik nr  5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr  6 – Wzór umowy z załącznikami

Informacja po otwarciu ofert

Informacja o wybraniu oferty