SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie sektorowe, którego wartość nie przekracza progów unijnych)

 

Termin składania ofert: 10 marca 2023 r. do godz. 1100

Termin otwarcia ofert: 10 marca 2023 r. do godz. 1130

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr  1  – Formularz ofertowy
Załącznik nr  2  –  Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr  3  –  Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Załącznik nr  4  –  Wzór Umowy
Załącznik nr  5  –  Odpis Aktualny KRS Zamawiającego