SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Procedura udzielania zamówienia dla dostaw o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 431 000 euro
na podstawie przepisów art. 275 pkt 1 PZP w związku z art. 362 – 394 ustawy Prawo zamówień publicznych

Termin składania ofert: 11 lutego 2022 r. do godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 11 lutego 2022 r. do godz. 1100

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr  1 do SWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr  2 do SWZ – Wzór umowy
Załącznik nr  3 do SWZ – Oświadczenie wstępne z art. 125 PZP
Załącznik nr  4 do SWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów
Załącznik nr  5 do SWZ – Oświadczenie o podziale obowiązków z art. 117 PZP
Załącznik nr  6 do SWZ  – Wykaz dostaw
Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie aktualizacyjne z art. 125 PZP
Załącznik nr 8 do SWZ – Identyfikator postępowania w systemie Miniportal
SWZ z załącznikami w wersji edytowalnej