SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pn. ,,SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8”.

Oferty należy przesyłać w formie papierowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM CVP: 09134100-8” na adres Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. (ul. Jana Samsonowicza 3,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski) lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki.

Termin składania ofert: 08 marca 2024 r. do godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert: 08 marca 2024 r.  godz. 12:00

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (edytowalny)
Załącznik nr 2 – Projekt umowy 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (edytowalne)
Załącznik nr  4  – Oświadczenie dotyczące parametrów oleju napędowego standardowego (edytowalne)
Załącznik nr 5 – Klauzula RODO (edytowalna)
Odpis aktualny z KRS Zamawiającego
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty